Gebruiksvoorwaarden van de website

Laatst gewijzigd: 25 november 2020

Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden worden aangegaan door en tussen u en Ziel (de “Bedrijf,” “Wij," of "ons”). De volgende algemene voorwaarden, samen met alle documenten die zij uitdrukkelijk door middel van verwijzing opnemen (gezamenlijk: “Gebruiksvoorwaarden”), regelen uw toegang tot en gebruik van ziel.com, inclusief alle inhoud, functionaliteit en diensten aangeboden op of via ziel.com (de “Website”).

Lees de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website gaat gebruiken. Door de website te gebruiken of door te klikken op accepteren of akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden wanneer deze optie aan u beschikbaar wordt gesteld, accepteert u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid, te vinden op [PRIVACY BELEID URL], hierin door verwijzing opgenomen. Als u niet akkoord wilt gaan met deze gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid, mag u de website niet bezoeken of gebruiken.

Deze Website wordt aangeboden en beschikbaar voor gebruikers die 18 jaar of ouder zijn. Door deze website te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u de wettelijke leeftijd heeft om een bindend contract met het bedrijf aan te gaan en aan alle voorgaande deelnamevereisten voldoet. Als u niet aan al deze vereisten voldoet, mag u de Website niet bezoeken of gebruiken.

Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien en bijwerken. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht zodra we ze publiceren en zijn van toepassing op alle toegang tot en gebruik van de Website daarna.

Als u de website blijft gebruiken na het plaatsen van de herziene gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert en ermee akkoord gaat. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina elke keer dat u deze website bezoekt, controleert, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn.

Toegang tot de website en accountbeveiliging

Wij behouden ons het recht voor om deze website, en alle diensten of materialen die wij op de website aanbieden, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de gehele of een deel van de Website op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot bepaalde delen van de Website, of de gehele Website, beperken tot gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers.

Je bent verantwoordelijk voor zowel:

 • Het treffen van alle regelingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Website.
 • Ervoor zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang krijgen tot de Website op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en deze naleven.

Om toegang te krijgen tot de Website of een deel van de bronnen die deze biedt, kan u worden gevraagd bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van de Website dat alle informatie die u op de Website verstrekt juist, actueel en volledig is. U gaat ermee akkoord dat alle informatie die u verstrekt om u bij deze website of anderszins te registreren, inclusief maar niet beperkt tot, door het gebruik van interactieve functies op de website, wordt beheerst door onze Privacybeleid [LINK NAAR PRIVACYBELEID], en u stemt in met alle acties die wij ondernemen met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan andere personen of entiteiten bekendmaken. U erkent ook dat uw account persoonlijk voor u is en gaat ermee akkoord dat u geen andere persoon toegang zult verlenen tot deze website of delen ervan met behulp van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsinformatie. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. U stemt er ook mee in ervoor te zorgen dat u aan het einde van elke sessie uw account afsluit. U dient bijzonder voorzichtig te zijn wanneer u toegang krijgt tot uw account vanaf een openbare of gedeelde computer, zodat anderen uw wachtwoord of andere persoonlijke gegevens niet kunnen bekijken of vastleggen.

We hebben het recht om elke gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificatie, ongeacht of deze door u is gekozen of door ons is verstrekt, op elk moment naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook uit te schakelen, inclusief als u naar onze mening een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De website en de volledige inhoud, kenmerken en functionaliteit (inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp, de selectie en de indeling daarvan) zijn eigendom van het bedrijf, zijn licentiegevers of andere leveranciers van dergelijk materiaal en worden beschermd door Amerikaanse en internationale wetten op het gebied van auteursrecht, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere wetten op het gebied van intellectuele eigendom of eigendomsrechten.

Deze Gebruiksvoorwaarden staan u toe de Website uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te gebruiken. U mag het materiaal op onze website niet reproduceren, distribueren, wijzigen, er afgeleide werken van maken, publiekelijk weergeven, publiekelijk uitvoeren, opnieuw publiceren, downloaden, opslaan of verzenden, behalve in de volgende gevallen:

 • Uw computer kan tijdelijk kopieën van dergelijke materialen in het RAM opslaan als gevolg van uw toegang tot en weergave van deze materialen.
 • U kunt bestanden opslaan die automatisch door uw webbrowser in de cache worden opgeslagen voor weergaveverbeteringsdoeleinden.
 • U mag één exemplaar van een redelijk aantal pagina's van de Website afdrukken of downloaden voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik en niet voor verdere reproductie, publicatie of distributie.
 • Als we desktop-, mobiele of andere applicaties aanbieden om te downloaden, mag u één exemplaar naar uw computer of mobiele apparaat downloaden, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat u ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan onze licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor dergelijke toepassingen. toepassingen.

Je moet niet:

 • Wijzig kopieën van materiaal van deze site.
 • Gebruik illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafische afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst.
 • Verwijder of wijzig eventuele kennisgevingen over auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten van kopieën van materiaal van deze site.

U mag geen enkel deel van de Website of de diensten of materialen die beschikbaar zijn via de Website openen of gebruiken voor commerciële doeleinden. Als u ander materiaal op de Website wilt gebruiken dan beschreven in deze sectie, kunt u uw verzoek richten aan: info@ziel.com.

Als u enig deel van de Website afdrukt, kopieert, wijzigt, downloadt of anderszins gebruikt of iemand anders toegang verleent tot enig deel van de Website in strijd met de Gebruiksvoorwaarden, stopt uw recht om de Website te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar eigen goeddunken , retourneer of vernietig alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt. Er worden geen rechten, titels of belangen in of op de Website of enige inhoud op de Website aan u overgedragen, en alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan het Bedrijf. Elk gebruik van de Website dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden is een inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden en kan een overtreding zijn van auteursrechten, handelsmerken en andere wetten.

Handelsmerken

De bedrijfsnaam, het logo en alle gerelateerde namen, logo's, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken van het bedrijf of zijn dochterondernemingen of licentiegevers. U mag dergelijke merken niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Alle andere namen, logo's, product- en dienstnamen, ontwerpen en slogans op deze website zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Verboden gebruik

U mag de Website alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in de Website niet te gebruiken:

 • Op een manier die in strijd is met toepasselijke federale, staats-, lokale of internationale wet- of regelgeving (inclusief, maar niet beperkt tot, alle wetten met betrekking tot de export van gegevens of software naar en vanuit de VS of andere landen).
 • Met als doel minderjarigen op enigerlei wijze uit te buiten, te schaden of te proberen uit te buiten of schade toe te brengen, door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud, door te vragen naar persoonlijk identificeerbare informatie of anderszins.
 • Voor het verzenden, willens en wetens ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Om reclame- of promotiemateriaal te verzenden of te laten verzenden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, inclusief 'junkmail', 'kettingbrief', 'spam' of enig ander soortgelijk verzoek.
 • Om zich voor te doen of te proberen zich voor te doen als het Bedrijf, een medewerker van het Bedrijf, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit (inclusief, zonder beperking, door gebruik te maken van e-mailadressen die verband houden met een van de voorgaande).
 • Om zich in te laten met enig ander gedrag dat iemands gebruik of genot van de Website beperkt of belemmert, of dat, zoals door ons bepaald, het Bedrijf of de gebruikers van de Website kan schaden, of hen kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

Bovendien gaat u ermee akkoord om het volgende niet te doen:

 • De Website gebruiken op een manier die de site kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of het gebruik van de Website door een andere partij kan verstoren, inclusief hun vermogen om deel te nemen aan realtime activiteiten via de Website.
 • Gebruik een robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel om toegang te krijgen tot de Website voor welk doel dan ook, inclusief het monitoren of kopiëren van materiaal op de Website.
 • Gebruik een handmatig proces om het materiaal op de Website te controleren of te kopiëren, of voor enig ander doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Gebruik elk apparaat, software of routine die de goede werking van de Website verstoort.
 • Virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is.
 • Pogingen om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot delen van de Website, de server waarop de Website is opgeslagen, of enige server, computer of database die met de Website is verbonden, te interfereren, te beschadigen of te verstoren.
 • Val de website aan via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.
 • Probeer anders de goede werking van de Website te verstoren.

Gebruikersbijdragen

De Website kan message boards, chatrooms, persoonlijke webpagina’s of profielen, forums, bulletinboards en andere interactieve functies bevatten (gezamenlijk: “Interactieve diensten”) waarmee gebruikers berichten kunnen plaatsen, indienen, publiceren, weergeven of verzenden naar andere gebruikers of andere personen (hierna: “na”) inhoud of materialen (gezamenlijk: “Gebruikersbijdragen”) op of via de Website.

Alle gebruikersbijdragen moeten voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden. Elke gebruikersbijdrage die u op de site plaatst, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschouwd. Door een gebruikersbijdrage op de website te verstrekken, verleent u ons en onze gelieerde ondernemingen en dienstverleners, en elk van hun en onze respectievelijke licentiehouders, opvolgers en cessionarissen het recht om deze te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, uit te voeren, weer te geven, te distribueren en anderszins openbaar te maken. aan derden dergelijk materiaal.

U verklaart en garandeert dat:

 • U bezit of beheert alle rechten in en op de Gebruikersbijdragen en hebt het recht om de hierboven verleende licentie te verlenen aan ons en onze gelieerde ondernemingen en dienstverleners, en elk van hun en onze respectieve licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden.
 • Al uw gebruikersbijdragen voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden en zullen dat ook doen.

U begrijpt en erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle gebruikersbijdragen die u indient of bijdraagt, en dat u, en niet het Bedrijf, de volledige verantwoordelijkheid draagt voor dergelijke inhoud, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en geschiktheid ervan.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of nauwkeurigheid van gebruikersbijdragen die door u of een andere gebruiker van de website zijn geplaatst.

Toezicht en handhaving; Beëindiging

Wij hebben het recht om:

 • Naar eigen goeddunken kunnen gebruikersbijdragen om welke reden dan ook worden verwijderd of geweigerd.
 • Naar eigen goeddunken actie ondernemen met betrekking tot een gebruikersbijdrage die wij noodzakelijk of gepast achten, ook als we van mening zijn dat een dergelijke gebruikersbijdrage in strijd is met de gebruiksvoorwaarden, inclusief de inhoudsnormen, of inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon of entiteit, de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Website of het publiek in gevaar brengt, of aansprakelijkheid voor het Bedrijf kan creëren.
 • Uw identiteit of andere informatie over u openbaar maken aan derden die beweren dat door u geplaatst materiaal hun rechten schendt, inclusief hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy.
 • Passende juridische stappen ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het doorverwijzen naar wetshandhavingsinstanties, voor illegaal of ongeoorloofd gebruik van de Website.
 • Uw toegang tot de gehele of een deel van de Website beëindigen of opschorten om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot elke overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden.

Zonder het voorgaande te beperken, hebben wij het recht om volledig samen te werken met wetshandhavingsinstanties of gerechtelijk bevel waarin ons wordt verzocht of opgedragen de identiteit of andere informatie bekend te maken van iedereen die materiaal op of via de Website plaatst. U doet afstand van en stelt het bedrijf en zijn aangesloten bedrijven, licentiehouders en dienstverleners schadeloos voor claims die voortvloeien uit enige actie die is ondernomen door het bedrijf en een van de voornoemde partijen tijdens of als gevolg van onderzoeken door het bedrijf of dergelijke partijen. OF WETSHANDHAVINGSAUTORITEITEN.

We kunnen echter niet al het materiaal beoordelen voordat het op de website wordt geplaatst en kunnen niet garanderen dat aanstootgevend materiaal onmiddellijk wordt verwijderd nadat het is geplaatst. Dienovereenkomstig aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige actie of inactiviteit met betrekking tot transmissies, communicatie of inhoud die door een gebruiker of derde partij wordt aangeboden. Wij zijn jegens niemand aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de activiteiten die in dit gedeelte worden beschreven.

Inhoudsnormen

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op alle gebruikersbijdragen en gebruik van interactieve diensten. Gebruikersbijdragen moeten in hun geheel voldoen aan alle toepasselijke federale, staats-, lokale en internationale wet- en regelgeving. Zonder het voorgaande te beperken, mogen gebruikersbijdragen niet:

 • Materiaal bevatten dat lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, beledigend, aanstootgevend, intimiderend, gewelddadig, hatelijk, opruiend of anderszins aanstootgevend is.
 • Promoot seksueel expliciet of pornografisch materiaal, geweld of discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd.
 • Inbreuk maken op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel eigendom of andere rechten van een andere persoon.
 • De wettelijke rechten (inclusief de rechten op publiciteit en privacy) van anderen schenden of materiaal bevatten dat aanleiding zou kunnen geven tot enige burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder toepasselijke wet- of regelgeving of dat anderszins in strijd kan zijn met deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid [LINK NAAR PRIVACYBELEID].
 • Het is waarschijnlijk dat iemand iemand zal misleiden.
 • Het promoten van illegale activiteiten, of het bepleiten, promoten of ondersteunen van onwettige handelingen.
 • Ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken, of een andere persoon van streek maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of irriteren.
 • Zich voordoen als een persoon of een verkeerde voorstelling geven van uw identiteit of band met een persoon of organisatie.
 • Het betrekken van commerciële activiteiten of verkopen, zoals wedstrijden, loterijen en andere verkooppromoties, ruilhandel of reclame.
 • Wek de indruk dat ze afkomstig zijn van of worden onderschreven door ons of een andere persoon of entiteit, als dit niet het geval is.

Schending van het auteursrecht

Als u van mening bent dat gebruikersbijdragen uw auteursrecht schenden, raadpleeg dan ons Auteursrechtbeleid [LINK NAAR AUTEURSRECHTENBELEID] voor instructies over het sturen van een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht. Het is het beleid van het Bedrijf om de gebruikersaccounts van herhaaldelijke overtreders te beëindigen.

Vertrouwen op geplaatste informatie

De op of via de Website gepresenteerde informatie wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor algemene informatiedoeleinden. Wij garanderen niet de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is strikt op eigen risico. Wij wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat u of een andere bezoeker van de Website in dergelijke materialen stelt, of door iemand die op de hoogte is gesteld van de inhoud ervan..

Deze website kan inhoud bevatten die door derden is verstrekt, inclusief materiaal dat is verstrekt door andere gebruikers, bloggers en externe licentiegevers, syndicators, aggregators en/of rapportagediensten. Alle verklaringen en/of meningen die in deze materialen worden geuit, en alle artikelen en antwoorden op vragen en andere inhoud, anders dan de inhoud die door het Bedrijf wordt verstrekt, zijn uitsluitend de meningen en de verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die deze materialen levert. Deze materialen weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van het bedrijf. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u of een derde partij voor de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal dat door derden wordt verstrekt.

Wijzigingen aan de Website

We kunnen de inhoud op deze website van tijd tot tijd bijwerken, maar de inhoud ervan is niet noodzakelijkerwijs volledig of actueel. Al het materiaal op de Website kan op elk moment verouderd zijn en wij zijn niet verplicht dergelijk materiaal bij te werken.

Informatie over u en uw bezoeken aan de website

Alle informatie die we op deze website verzamelen, is onderworpen aan ons privacybeleid [LINK NAAR PRIVACYBELEID]. Door de Website te gebruiken, stemt u in met alle acties die door ons worden ondernomen met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met het Privacybeleid.

Linken naar de website en sociale media-functies

Indien van toepassing mag u een link naar onze homepage plaatsen, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt, maar u mag geen link tot stand brengen op een manier die enige vorm suggereert. van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant.

Deze website kan bepaalde sociale-mediafuncties bieden waarmee u:

 • Link vanaf uw eigen websites of bepaalde websites van derden naar bepaalde inhoud op deze website.
 • Stuur e-mails of andere communicatie met bepaalde inhoud, of links naar bepaalde inhoud, op deze website.
 • Zorg ervoor dat beperkte delen van de inhoud op deze website worden weergegeven of lijken te worden weergegeven op uw eigen websites of op bepaalde websites van derden.

U mag deze functies uitsluitend gebruiken zoals ze door ons worden aangeboden en in overeenstemming met eventuele aanvullende voorwaarden en bepalingen die we met betrekking tot dergelijke functies verstrekken. Met inachtneming van het voorgaande mag u niet:

 • Breng een link tot stand vanaf elke website die niet uw eigendom is.
 • Ervoor zorgen dat de website of gedeelten ervan worden weergegeven op, of lijken te worden weergegeven door, een andere site, bijvoorbeeld door middel van framing, deep links of in-line links.
 • Link naar een ander deel van de website dan de startpagina.
 • Onderneem anderszins actie met betrekking tot het materiaal op deze website die niet in overeenstemming is met enige andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden.

De website van waaruit u linkt, of waarop u bepaalde inhoud toegankelijk maakt, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen zoals uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in met ons samen te werken om ervoor te zorgen dat ongeautoriseerde framing of koppelingen onmiddellijk worden stopgezet. Wij behouden ons het recht voor om de koppelingstoestemming zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

We kunnen naar eigen goeddunken op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving alle functies van sociale media en eventuele links uitschakelen.

Links vanaf de website

Als de Website links naar andere sites en bronnen van derden bevat, worden deze links uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Dit omvat links in advertenties, inclusief banneradvertenties en gesponsorde links. Wij hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Als u besluit een van de websites van derden te bezoeken die aan deze website zijn gekoppeld, doet u dit geheel op eigen risico en onder voorbehoud van de gebruiksvoorwaarden voor dergelijke websites.

Geografische beperkingen

De eigenaar van de Website is gevestigd in de staat Californië in de Verenigde Staten. Wij bieden deze website uitsluitend aan voor gebruik door personen die zich in de Verenigde Staten bevinden. Wij beweren niet dat de website of de inhoud ervan toegankelijk of geschikt is buiten de Verenigde Staten. Toegang tot de Website is mogelijk niet legaal voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u de Website bezoekt van buiten de Verenigde Staten, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

Afwijzing van garanties

U begrijpt dat wij niet kunnen en zullen garanderen dat bestanden die beschikbaar zijn om te downloaden van internet of de website vrij zijn van virussen of andere destructieve code. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor antivirusbescherming en nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van middelen buiten onze site voor eventuele reconstructie van verloren gegevens. VOOR ZOVER DAT DOOR DE WET IS VOORZIEN, ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN GEDISTRIBUEERDE Denial-of-SERVICE-ATTACK, VIRUSSEN OF ANDER TECHNOLOGISCH SCHADELIJK MATERIAAL DAT UW COMPUTERAPPARATUUR, COMPUTERPROGRAMMA'S, GEGEVENS OF ANDERE KUNNEN INFECTEREN. EIGENDOM MATERIAAL ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS VERKREGEN VIA DE WEBSITE OF DOOR UW DOWNLOADEN VAN MATERIAAL DAT DAAROP OF OP ENIGE WEBSITE DIE DAARAAN IS GEPLAATST.

UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN, EN ALLE DIENSTEN OF ITEMS VERKREGEN VIA DE WEBSITE IS OP EIGEN RISICO. DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN, EN ALLE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE WEBSITE WORDEN VERKREGEN, WORDEN GELEVERD OP EEN “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET. NOCH HET BEDRIJF, NOCH ENIGE PERSOON VERBONDEN AAN HET BEDRIJF GEEFT ENIGE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, VERKLAART OF GARANDEERT NOCH HET BEDRIJF, NOCH IEDEREEN DIE AAN HET BEDRIJF IS GELIEERD DAT DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN, OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE WEBSITE WORDEN VERKREGEN, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, DAT ONZE SITE OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR STELT VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, OF DAT DE WEBSITE OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS VERKREGEN VIA DE WEBSITE ANDERSZINS AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN.

VOOR ZOVER DAT DOOR DE WET IS VOORZIEN, WIJST HET BEDRIJF HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER BIJ DE WET IS VOORZIEN, ZULLEN HET BEDRIJF, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, OF HUN LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, WERKNEMERS, AGENTEN, FUNCTIONARISSEN OF DIRECTEUREN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, VOLGENS ENIGE JURIDISCHE THEORIE, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE WEBSITE, ENIGE WEBSITES DIE AAN HAAR GEKOPPELD ZIJN, ENIGE INHOUD OP DE WEBSITE OF DERGELIJKE ANDERE WEBSITES, INCLUSIEF ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF PUNITIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT AAN PERSOONLIJK LETSEL, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONEEL NOOD, VERLIES VAN

HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER TOEPASSELIJK RECHT.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om het Bedrijf, zijn dochterondernemingen, licentiegevers en dienstverleners, en zijn en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, contractanten, agenten, licentiegevers, leveranciers, opvolgers en rechtverkrijgenden te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen eventuele claims , aansprakelijkheden, schade, vonnissen, beloningen, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (inclusief redelijke honoraria van advocaten) die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Website, inclusief maar niet beperkt tot , uw gebruikersbijdragen, elk gebruik van de inhoud, diensten en producten van de website anders dan uitdrukkelijk toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden, of uw gebruik van informatie verkregen van de website.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle zaken met betrekking tot de Website en deze Gebruiksvoorwaarden, en elk geschil of claim die daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt (in elk geval, inclusief niet-contractuele geschillen of claims), wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetten van de staat Californië zonder gevolg te geven aan enige keuze of conflicterende wettelijke bepaling of regel (ongeacht of deze van de staat Californië of enig ander rechtsgebied is).

Elke rechtszaak, actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden of de Website zal uitsluitend worden ingesteld bij de federale rechtbanken van de Verenigde Staten of de rechtbanken van de staat Californië, in elk geval gelegen in de Stad San Francisco en graafschap San Francisco. U doet afstand van alle bezwaren tegen de uitoefening van jurisdictie over u door dergelijke rechtbanken en tegen de zitting in dergelijke rechtbanken.

Arbitrage

Naar eigen goeddunken van het Bedrijf kan het van u verlangen dat u eventuele geschillen die voortkomen uit deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Website, inclusief geschillen die voortkomen uit of betrekking hebben op de interpretatie, schending, ongeldigheid, niet-nakoming of beëindiging ervan, voorlegt aan definitieve en bindende arbitrage. volgens de Arbitrageregels van de American Arbitration Association die de Californische wetgeving toepast.

Beperking van de tijd om claims in te dienen

ELKE OORZAAK OF CLAIM DIE U KUNT HEBBEN VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF DE WEBSITE MOET BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA HET ONTSTAAN VAN DE OORZAAK AANGEBRACHT WORDEN; ANDERS WORDT EEN DERGELIJK GEDING OF CLAIM PERMANENT UITGESLOTEN.

Kwijtschelding en scheidbaarheid

Geen enkele afstandsverklaring door het Bedrijf van enige bepaling of voorwaarde uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende afstandsverklaring van een dergelijke voorwaarde of een afstandsverklaring van enige andere voorwaarde of voorwaarde, en elk onvermogen van het Bedrijf om een recht te doen gelden of bepaling onder deze Gebruiksvoorwaarden houdt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling in. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook door een rechtbank of ander tribunaal met bevoegde jurisdictie als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt een dergelijke bepaling geëlimineerd of tot een minimum beperkt, zodat de overige bepalingen van de Voorwaarden van Gebruik blijft volledig van kracht.

Volledige overeenkomst

De Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid en ons Auteursrechtbeleid vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u en Ziel met betrekking tot de Website en vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot de Website.

Uw opmerkingen en zorgen

Deze website wordt beheerd door Ziel, gevestigd 2269 Chestnut St., Suite 226, San Francisco, CA 94123.

Alle kennisgevingen van claims inzake inbreuk op het auteursrecht moeten worden verzonden naar de auteursrechtagent die is aangewezen in ons auteursrechtbeleid [LINK NAAR AUTEURSRECHTENBELEID] op de wijze en met de middelen die daarin worden beschreven. Alle andere feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere communicatie met betrekking tot de website moeten worden gericht aan info@ziel.com.